Komplexné cestovné poistenie Európska

Komplexné cestovné poistenie (KCP) je balíčkom, ktorý sa na dovolenku oplatí pribaliť. Obsahuje poistenie všetkých rizík, ktoré vás na cestách môžu postretnúť. Súčasťou komerčných poistení býva poistenie úrazové, liečebných nákladov, batožiny, ale aj poistenie zodpovednosti za škody. Ak máte takéto poistenie zabezpečené celoročne, preverte si pred objednaním pobytu, či to vaše obsahuje aj poistenie storna zájazdu alebo poistenie nečerpaných služieb. V prípade záujmu vám dopoistíme len samostatne proti stornu zájazdu. Presné podmienky poistenia a vysvetlenie jednotlivých pojmov nájdete v aktuálnych materiáloch od poisťovne. Pozornosť venujte najmä uznávaným dôvodom storna zájazdu a prípadnej spoluúčasti pri konkrétnom balíku KCP.

Komplexné cestovné poistenie ECP - poistná knižka

Poistné sadzby

Pri zakúpení balíčka komplexného cestovného poistenia Európskej cestovnej poisťovne spolu so zájazdom alebo ubytovaním v CK Reny travel platia tieto sadzby:

  • EURÓPA
  • € 3,95 /osoba /deň - typ PLUS, vrátane pripoistenia športov ako je lyžovanie, taxa platná pre všetky poistené osoby, bez rozdielu veku; poistenie storna do € 1.600 /osoba
  • € 2,95/osoba /deň - typ KOMFORT, nižšie poistné krytie, viď tabuľku s krytím; poistenie storna do € 1.300 /osoba
  • SVET
  • € 4,85 /osoba /deň - typ PLUS, vrátane pripoistenia športov ako je lyžovanie, taxa platná pre všetky poistené osoby, bez rozdielu veku; poistenie storna do € 1.600 /osoba
  • € 3,85/osoba /deň - typ KOMFORT, nižšie poistné krytie, viď tabuľku s krytím; poistenie storna do € 1.300 /osoba
  • Dopoistenie storna
  • (denná sadzba x počet dní x počet osôb) + (4,9% koeficient x celková cena zájazdu za všetky osoby) pri type PLUS
  • (denná sadzba x počet dní x počet osôb) + (2,7% koeficient x celková cena zájazdu za všetky osoby) pri type PLUS

Vysvetlenie pojmov v súvislosti s koronavírusom

Nenastúpenie na cestu/zájazd
Podľa Všeobecných poistných podmienok (VPP), ktorými sa poistenie riadi, má klient nárok na poistné plnenie pre nenastúpenie na cestu resp. stornovanie cesty z dôvodov uvedených v článku 17 Poistná udalosť. Nenastúpenie na cestu resp. jej stornovanie z dôvodu výskytu vírusu, epidémie a pod. nie je v cestovnom poistení kryté. (VPP čl. 19 Výluky z poistenia bod 8.)

Prerušenie cesty
V prípade, že poistený je vycestovaný a miestna epidémia ohrozuje konkrétne jeho telesnú bezpečnosť v zahraničí v zasiahnutej oblasti mimo krajiny svojho trvalého alebo prechodného bydliska a tým je jednoznačne dané, že v ceste nemožno pokračovať a zároveň Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlási varovanie pred cestou do zasiahnutej krajiny alebo oblasti je toto dôvod na prerušenie cesty. Vtedy má poistený nárok na dodatočné cestovné náklady spôsobené spiatočnou cestou, ak má zakúpené cestovné poistenie s krytím storno/prerušenie cesty. Toto krytie platí výlučne pri prerušení cesty, nenastúpenie na cestu nie je kryté. (VPP čl. 17 Poistná udalosť bod 2.)

Liečebné náklady
Ak sa vycestovaný poistený klient nakazí vírusom a vzniknú mu liečebné náklady v zahraničí prípadne ho bude treba z tohto dôvodu prepraviť/repatriovať, má nárok na poskytnutie tohto plnenia v súlade s VPP (VPP čl. 43 Rozsah poistného krytia v zahraničí). Klient musí mať zakúpené cestovné poistenie s krytím liečebných nákladov. Spätnú prepravu organizuje poisťovateľ len čo je zdravotne účelná, primeraným dopravným prostriedkom na Slovensko alebo do iného susedného štátu ak sa tam cesta začala.

Karanténa
Náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou nie sú v cestovnom poistení kryté. V prípade, že sa klient dostane do karantény v zahraničí a tým sa jeho pobyt predĺži, poskytne Európska cestovná poisťovňa bezplatné predĺženie poistenia liečebných nákladov na túto dobu až do jeho návratu na Slovensko. Tento ústretový krok zavádzame nad rámec VPP.

Pripoistenie asistencie k motorovému vozidlu

Voliteľné je pripoistenia auta od Európskej cestovnej poisťovne, ktoré je možné zakúpiť spolu so zájazdom alebo ubytovaním v CK Reny travel. Viac o nich si prečítate po otvorení súboru Informácie o poistnom produkte - auto a domácnosť. Sadzby sú nasledovné:

  • € 2,20 /deň - Poistenie asistencie k motorovému vozidlu - asistenčné služby - vyhľadanie servisu a konzultácia, technická pomoc a oprava na mieste, odťah a úschova vozidla, náhradné vozidlo, ubytovanie alebo doprava, repatriácia a vyzdvihnutie vozidla, poistné krytie do € 1.500,00

Uzatvorenie zmluvy

Klient uzatvára Zmluvu o obstaraní zájazdu s cestovnou kanceláriou Reny Travel, ktorá obsahuje aj objednané komplexné cestovné poistenie a je tak súčasne Poistnou zmluvou. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia Európskej cestovnej poisťovne VPP 2019v2 (ďalej len „ECP VPP 2019v2“). Klient svojím podpisom (resp. uhradením zálohy ako vyjadrenia súhlasu so zmluvou) potvrdzuje, že mu boli odovzdané a prevzal ECP VPP 2019v2 a súhlasí s nimi. Klient zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistenia odovzdaný a prevzal Informačný dokument o poistnom produkte. Všetky uvedené dokumenty sú dostupné kliknutím na príslušný text / tlačidlo vyššie na tejto stránke.

Pri uzatváraní zmluvy môže klient (objednávateľ) zároveň súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov na účely marketingovej komunikácie Generali poisťovne (ECP), aby ho prípadne kontaktovala na účely ponúkania svojich produktov a služieb a poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom. Klient sa môže rozhodnúť, či tento súhlas udelí alebo nie, súhlas nie je podmienkou uzatvorenia Poistnej zmluvy, resp. Zmluvy o obstaraní zájazdu. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webovej stránky poisťovne.

Poistenie storna zájazdu

Zájazd môžete stornovať kedykoľvek po jeho zakúpení. Storno poplatky vám budú účtované v zmysle zmluvných podmienok. Ak máte zjednané poistenie storna zájazdu, poisťovňa vám bude v prípade splnenia podmienok refundovať storno poplatok v plnej výške alebo jeho percentuálnu čiastku podľa konkrétneho typu poistenia. Ak máte cestovné poistenie uzatvorené celoročne, väčšinou nezahŕňa poistenie storna zájazdu. V takom prípade sa môžete pripoistiť iba proti stornu zájazdu, pričom výška poistného závisí od ceny zájazdu. Balíček komplexného cestovného poistenia spravidla vychádza cenovo výhodnejšie, než samostatné poistenie storna zájazdu. Presné podmienky poistenia a rozpis krytia nájdete v aktuálnej poistnej knižke.

Poistenie zodpovednosti za škody

Obzvlášť dôležité pri lyžiarskych pobytoch. Ani skúsený lyžiar sa nevyhne kolízii s iným lyžiarom na preplnenej zjazdovke alebo pri reštaurácii na svahu. Poškodenie niekoľkotisícovej lyžiarskej výstroje neznámeho cudzokrajného lyžiara môže vyjsť draho. Presné podmienky poistenia a rozpis krytia nájdete v aktuálnej poistnej knižke.

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Šaštínska 24
841 04 Bratislava

Tel.: 00421 2 5464 0661
Mobil 00421 918 792 636
Mobil 00421 911 954 023
Mail: info@renytravel.sk

Skype: renytravel_anna

Otváracie hodiny: v pracovné dni 9-18h
Viac info: Cestovná kancelária

Kontaktný formulár

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka Reny Travel cestovná kancelária. | Created by: My Utmost