Taliansko je pre každého

Cestovná kancelária Reny Travel, váš partner na cestách

osobný prístup

kreativita

spoľahlivosť

kompletný servis

výhodné ceny

Podmienky vstupu do Talianska

Taliansko je členom Európskej únie aj Schengenského priestoru, z čoho vyplýva väčšina požiadaviek na doklady potrebné pri vstupe do krajiny. Uvádzame tie platné pre cestovateľov z našich zemepisných šírok. Ktoré doklady je potrebné mať so sebou na preukázanie sa v prípade kontroly, aké pravidlá platia pri cestovaní s deťmi a aké keď cestujete s domácim zvieraťom.

COVID opatrenia

Aktualizované 03.07.2020


Podmienky vstupu do krajiny Vstup do Talianska, ako i pohyb po celom jeho území, je pre občanov SR bez obmedzenia (bez vypĺňania akýchkoľvek formulárov a karantény). Negatívny test na COVID-19, karanténa ani registrácia sa nevyžaduje. Prichádzajúci je povinný mať svoj cestovný doklad, t. j. občiansky preukaz alebo cestovný pas, platný až do konca pobytu v krajine. Ak cestujúci nemá v Taliansku registrovaný pobyt, môže sa v krajine zdržiavať najviac 90 dní v rámci 180 dní. Ak nemá pracovné povolenie, resp. pracovnú zmluvu, nemôže v krajine vykonávať zárobkovú činnosť. Ak sa cestujúci dostane do kontaktu s osobou infikovanou COVID-19, je povinný ostať v karanténe 14 dní a prípadné príznaky ochorenia oznámiť najbližšiemu zdravotnému stredisku.

Návrat

Na základe vyhlásenia vlády SR zo dňa 02.07.2020 Taliansko bolo zaradené do zoznamu tzv. bezpečných krajín, t.j. od 06.07.2020 nie je potrebná pri návrate na Slovensko z Talianska karanténa ani test na COVID-19.

Cestovanie v rámci krajiny, tranzitu a odchodu - bez obmedzení.

Opatrenia v krajine Naďalej platí zákaz zhromažďovania sa na verejných priestranstvách alebo miestach prístupných verejnosti, povinnosť dodržiavať vzdialenosť od iných osôb minimálne 1 meter, v reštauráciách a obchodoch na požiadanie je zákazník povinný poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo), povinnosť nosiť rúško pri vstupe do verejných uzavretých priestorov, v Lombardii vždy a všade. Vstúpiť na talianske územie a opustiť ho možno zatiaľ len osobným dopravným prostriedkom a v obmedzenom rozsahu letecky, pokiaľ nebude medzinárodná autobusová a železničná doprava (a letecká v plnom rozsahu) obnovená. Nie sú k dispozícii informácie o tom, kedy sa tak zaručene stane.
Doležité
Za nedodržanie ktoréhokoľvek z hore uvedených opatrení, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno jednotlivcovi uložiť pokutu od 400 eur do 3000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

Pasové a vízové formality, potrebné doklady

Občania členských štátov EÚ a teda aj občania SR, vrátane maloletých detí, majú právo slobodne vstupovať na územie Talianskej republiky s platným identifikačným dokladom. Typ dokladu - cestovný pas alebo občiansky preukaz. Upozornenie: vodičský preukaz, technický preukaz alebo napr. banková karta nie sú považované za doklad totožnosti či cestovný doklad. S Talianskom má Slovensko bezvízový styk.

Colné a devízové podmienky

Cestujúci si so sebou do Talianska môžu vziať akýkoľvek druh tovaru, ktorý je určený na ich osobnú spotrebu. Výnimku tvoria tabak a alkohol, pri ktorých treba dodržiavať stanovené limity. Ak by ste ich presiahli, bolo by to považované za nákup tovaru určeného na obchodné účely, potrebovali by ste tak príslušné povolenia a doklady. Ak si so sebou plánujete vziať alebo nakúpiť výrazne väčšie množstvo tohto artiklu, informujte sa o aktuálne platných limitoch. Upozornenie: do Talianska je zakázaný dovoz benzínu v náhradných kanistroch.

Cestovanie detí

Od 1.1.2013 musí mať každé dieťa od 0 - 5 rokov pri cestovaní do zahraničia vlastný cestovný doklad. Upozornenie: ak maloleté dieťa cestuje bez sprievodu alebo iba s jedným z rodičov, prípadne s inou dospelou osobou, odporúča sa, aby malo potvrdenie - osobitný / úradný dokument, ktorý ho oprávňuje cestovať bez rodičov. Musí byť podpísaný (podľa aktuálnej situácie) obomi rodičmi, druhým rodičom alebo ich zákonným zástupcom.

Povinné očkovanie

Pred cestou do Talianskej republiky sa nevyžaduje žiadne povinné očkovanie.

Cestovanie so zvieraťom

Povolené. Každé spoločenské zviera (pes, mačka, fretka) musí mať od 1.10.2004 platný vlastný cestovný doklad a malo by byť označené mikročipom. Pas spoločenského zvieraťa - Pet passport - slúži k jeho identifikácii, sú v ňom zaznamenané povinné a platné očkovania (besnota) i ošetrenia proti vonkajším a vnútorným parazitom. Predkladá sa pri ubytovávaní alebo pri prípadných policajných kontrolách. Pas vydávajú poverení súkromní veterinárni lekári. Pred cestou by mal váš veterinár do pasu potvrdiť dobrý zdravotný stav zvieraťa. Nemalo by byť staršie ako 3 dni pred odchodom na dovolenku.

Pri ceste vlastným autom neplatia žiadne obmedzenia (v letnej sezóne pozor najmä na horúčavy v aute a pitný režim!). Preprava zvierat v organizovanej a verejnej autobusovej doprave je zakázaná. Ak plánujete so zvieratkom letieť, informujte sa vopred o podmienkach leteckej prepravy zvierat u konkrétnej leteckej spoločnosti. Niektoré letecké alebo dopravné spoločnosti požadujú potvrdenie veterinárneho lekára o dobrej zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na prepravovanie.

Svojho zvieracieho miláčika môžete nechať aj poistiť. Nezabudnite, aby boli viditeľne označené (obojok so známkou, s menom, tel. číslom). Pokiaľ nie je uvedené inak platí, že v dovolenkových strediskách musia byť domáce zvieratá na vôdzkach a zvyčajne nesmú vstupovať do verejných priestorov (napr. reštaurácia, spoločné haly, okolie bazénov a pod.). V hoteloch či apartmánových zariadeniach, ktoré povoľujú ubytovanie so zvieraťom, je nutné dodržiavať interné podmienky daného zariadenia. V prímorských letoviskách majú zvieratá zákaz vstupu na vybavené verejné pláže. Vstup majú povolený iba na pláže špeciálne pre nich vyhradené a na voľné neudržiavané pláže. V lyžiarskych strediskách platí podobný princíp. Aj tu prevažne platí – povolené, s výnimkou spoločenských / spoločných priestorov.

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Šaštínska 24
841 04 Bratislava

Tel.: 00421 2 5464 0661
Mobil 00421 918 792 636
Mobil 00421 911 954 023
Mail: info@renytravel.sk

Skype: renytravel_anna

Otváracie hodiny: v pracovné dni 9-18h
Viac info: Cestovná kancelária

Kontaktný formulár

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka Reny Travel cestovná kancelária. | Created by: My Utmost