Komplexné cestovné poistenie Union

Komplexné cestovné poistenie (KCP) je balíčkom, ktorý sa na dovolenku oplatí pribaliť. Obsahuje poistenie všetkých rizík, ktoré vás na cestách môžu postretnúť. Súčasťou komerčných poistení býva poistenie úrazové, liečebných nákladov, batožiny, ale aj poistenie zodpovednosti za škody. Ak máte takéto poistenie zabezpečené celoročne, preverte si pred objednaním pobytu, či to vaše obsahuje aj poistenie storna zájazdu či poistenie nečerpaných služieb. Presné podmienky poistenia a vysvetlenie jednotlivých pojmov nájdete v aktuálnych materiáloch od poisťovne. Pozornosť venujte najmä uznávaným dôvodom storna zájazdu a prípadnej spoluúčasti pri konkrétnom balíku KCP.

Komplexné cestovné poistenie Union - poistná knižka

Poistné sadzby

Pri zakúpení balíčka komplexného cestovného poistenia Union spolu so zájazdom alebo ubytovaním v CK Reny travel platia tieto sadzby:

 • EURÓPA
 • európske štáty a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej federácie, s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia
 • A1 - € 3,00 /osoba /deň - taxa platná pre všetky poistené osoby, bez rozdielu veku
 • A1 riziko - € 6,00 /osoba /deň - vrátane pripoistenia športov ako je lyžovanie, taxa platná pre všetky poistené osoby, bez rozdielu veku
 • A1 Pandemic - € 4,00 /osoba /deň
 • A2 Exclusive - € 4,50 /osoba /deň - s poistením storna bez spoluúčasti s poistným krytím až € 2.000 /osoba, spolu max € 6.000 /zmluva
 • MIMO EURÓPY
 • všetky krajiny sveta s výnimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Juhoafrickej republiky, Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia
 • A1 - € 3,50 /osoba /deň - taxa platná pre všetky poistené osoby, bez rozdielu veku
 • A1 riziko - € 7,00 /osoba /deň - vrátane pripoistenia športov ako je lyžovanie, taxa platná pre všetky poistené osoby, bez rozdielu veku
 • A1 Pandemic - € 5,00 /osoba /deň
 • A2 Exclusive - € 5,70 /osoba /deň - s poistením storna bez spoluúčasti s poistným krytím až € 2.000 /osoba, spolu max € 6.000 /zmluva
 • SVET
 • všetky krajiny sveta s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia
 • A1 - € 4,60 /osoba /deň - taxa platná pre všetky poistené osoby, bez rozdielu veku
 • A1 riziko - € 9,20 /osoba /deň - vrátane pripoistenia športov ako je lyžovanie, taxa platná pre všetky poistené osoby, bez rozdielu veku
 • A1 Pandemic - € 7,00 /osoba /deň
 • A2 Exclusive - € 8,10 /osoba /deň - s poistením storna bez spoluúčasti s poistným krytím až € 2.000 /osoba, spolu max € 6.000 /zmluva
 • pripoistenie PANDEMIC zahŕňa tiež poistné udalosti: nariadená karanténa poisteného na území Slovenskej republiky alebo v krajine trvalého pobytu poisteného; nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených prepravcom alebo cestovnou kanceláriou poisteným z dôvodu podozrenia na nákazu ochorením klasifikovaným ako epidémia/pandémia v čase nástupu na zájazd

Uzatvorenie zmluvy

Klient uzatvára Zmluvu o obstaraní zájazdu s cestovnou kanceláriou Reny Travel ktorá obsahuje aj službu, ktorou je objednané komplexné cestovné poistenie. Po úhrade sumy / zálohy za pobyt vrátane poistného uzatvorí Reny Travel s.r.o. poistnú zmluvu s poisťovňou Union ako poistník (subjekt, ktorý podpisuje poistnú zmluvu a platí poistné) za klienta, resp. poistené osoby zo Zmluvy o obstaraní zájazdu. Klient tak nemusí ako poistník uvádzať v komunikácii svoje rodné číslo, tento osobný údaj od neho nepožadujeme a nespracovávame. CK Reny Travel ako poistník za poistené osoby uzatvorením zmluvy potvrdzuje,

 • že všetky ním uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
 • že mu boli oznámené Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov VPPCPUZ/0218 a v prípade pripoistenia meškania lietadla aj Osobitné ustanovenia pre pripoistenie meškania lietadla k poisteniu meškania hromadného dopravného prostriedku.
 • že vyššie uvedené poistené osoby mu dali súhlas na poskytnutie ich osobných údajov poisťovateľovi.
 • že prevzal brožúru s názvom "Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov", ktorá obsahuje prílohu k poistnej zmluve s názvom "Rozsah poistenia a výška poistného krytia pre cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov", v ktorej je uvedený obsah jednotlivých poistení, poistné krytie a poistné sumy a Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu. Zároveň svojim podpisom potvrdzuje že sa oboznámil s jej obsahom a že s ním súhlasí.
 • že mu bol pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný Informačný dokument o poistnom produkte pre Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov.
 • že dáva poisťovateľovi súhlas na vyhotovenie zvukových záznamov z telefonických rozhovorov na telefónnych číslach uvedených v Pokynoch pre poistených v brožúre s názvom „Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov“, v prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa poisteného v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • že tieto vyhlásenia neboli urobené pod nátlakom ani v časovej tiesni alebo za iných nevýhodných podmienok.

Poistené osoby s vyššie uvedeným postupom súhlasia a s obsahom jednotlivých dokumentov sa vo vlastnom záujme oboznámia. Všetky uvedené dokumenty sú dostupné kliknutím na príslušný text / tlačidlo vyššie na tejto stránke.

Poistenie storna zájazdu

Zájazd môžete stornovať kedykoľvek po jeho zakúpení. Storno poplatky vám budú účtované v zmysle zmluvných podmienok. Ak máte zjednané poistenie storna zájazdu, poisťovňa vám bude v prípade splnenia podmienok refundovať storno poplatok v plnej výške alebo jeho percentuálnu čiastku podľa konkrétneho typu poistenia. Ak máte cestovné poistenie uzatvorené celoročne, väčšinou nezahŕňa poistenie storna zájazdu. V takom prípade sa môžete pripoistiť iba proti stornu zájazdu, pričom výška poistného závisí od ceny zájazdu. Balíček komplexného cestovného poistenia spravidla vychádza cenovo výhodnejšie, než samostatné poistenie storna zájazdu. Presné podmienky poistenia a rozpis krytia nájdete v aktuálnej poistnej knižke.

Poistenie zodpovednosti za škody

Obzvlášť dôležité pri lyžiarskych pobytoch. Ani skúsený lyžiar sa nevyhne kolízii s iným lyžiarom na preplnenej zjazdovke alebo pri reštaurácii na svahu. Poškodenie niekoľkotisícovej lyžiarskej výstroje neznámeho cudzokrajného lyžiara môže vyjsť draho. Presné podmienky poistenia a rozpis krytia nájdete v aktuálnej poistnej knižke.

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Brodská 5
841 04 Bratislava

Mobil 00421 918 792 636
WhatsApp 00421 918 792 636
Skype renytravel_anna
Tel.: 00421 2 5464 0661
Mail: info@renytravel.sk

Zastihnete nás
telefonicky medzi 8-19h,
mailom nonstop, osobne po dohode.
Viac info: Cestovná kancelária

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka na mieru Reny Travel cestovná kancelária | Created by: My Utmost