Komplexné cestovné poistenie Európska

Komplexné cestovné poistenie (KCP) je balíčkom, ktorý sa na dovolenku oplatí pribaliť. Obsahuje poistenie všetkých rizík, ktoré vás na cestách môžu postretnúť. Súčasťou komerčných poistení býva poistenie úrazové, liečebných nákladov, batožiny, ale aj poistenie zodpovednosti za škody. Ak máte takéto poistenie zabezpečené celoročne, preverte si pred objednaním pobytu, či to vaše obsahuje aj poistenie storna zájazdu alebo poistenie nečerpaných služieb. V prípade záujmu vám dopoistíme len samostatne proti stornu zájazdu. Presné podmienky poistenia a vysvetlenie jednotlivých pojmov nájdete v aktuálnych materiáloch od poisťovne. Pozornosť venujte najmä uznávaným dôvodom storna zájazdu a prípadnej spoluúčasti pri konkrétnom balíku KCP.

Komplexné cestovné poistenie ECP - poistná knižka

Poistné sadzby

Pri zakúpení balíčka komplexného cestovného poistenia Európskej cestovnej poisťovne spolu so zájazdom alebo ubytovaním v CK Reny travel platia tieto sadzby:

 • EURÓPA
 • € 5,00 /osoba /deň - typ PLUS, vrátane pripoistenia športov ako je lyžovanie, taxa platná pre všetky poistené osoby, bez rozdielu veku; poistenie storna do € 1.600 /osoba
 • € 3,90 /osoba /deň - typ KOMFORT, nižšie poistné krytie, viď tabuľku s krytím; poistenie storna do € 1.300 /osoba
 • SVET
 • € 6,10 /osoba /deň - typ PLUS, vrátane pripoistenia športov ako je lyžovanie, taxa platná pre všetky poistené osoby, bez rozdielu veku; poistenie storna do € 1.600 /osoba
 • € 5,10 /osoba /deň - typ KOMFORT, nižšie poistné krytie, viď tabuľku s krytím; poistenie storna do € 1.300 /osoba
 • Dopoistenie storna
 • (denná sadzba x počet dní x počet osôb) + (5,6% koeficient x celková cena zájazdu za všetky osoby) pri type PLUS
 • (denná sadzba x počet dní x počet osôb) + (3,1% koeficient x celková cena zájazdu za všetky osoby) pri type KOMFORT

Verejný prísľub v súvislosti s COVID

Verejný prísľub spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepného závodu Európska cestovná poisťovňa a odštepného závodu Genertel, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, patriaca do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS (ďalej aj „poisťovateľ“), podľa ustanovení § 850 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj „verejný prísľub“ alebo „prísľub“).

Článok I. Poisťovateľ sa týmto verejným prísľubom zaväzuje, že v prípade vzniku poistnej udalosti z platnej poistnej zmluvy s uzatvoreným cestovným poistením spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepného závodu Európska cestovná poisťovňa a odštepného závodu Genertel, ktorá nastane v období odo dňa vyhlásenia prísľubu do ukončenia, resp. do odvolania tohto prísľubu, poskytne poistenému rozšírené poistné krytie nad rámec ustanovení poistných podmienok a zmluvných dojednaní COVID (ďalej len „ZD“) platných pre poistnú zmluvu, a to v nasledovnom rozsahu:

V prípade, ak je v poistnej zmluve dohodnuté Poistenie liečebných nákladov, poisťovateľ poskytne krytie nasledovne:

 • Rozsah poistného plnenia z poistenia liečebných nákladov poisťovateľ poskytne aj na ochorenie COVID-19, a to v rozsahu krytia a v rámci limitu plnenia liečebných nákladov dohodnutých v poistnej zmluve,
 • Poisťovateľ poskytne náklady v prípade nariadenej karantény z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID- 19 u poisteného alebo z dôvodu ochorenia poisteného na COVID-19 v mieste pobytu v zahraničí:
 • dodatočné náklady na ubytovanie poisteného, a to aj v prípade ak poistenému skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom zariadení, alebo v ňom nie je možné z dôvodu nariadenej karantény pokračovať max. do výšky 50 €/noc po dobu max. 14 dní,
 • dodatočné náklady na náhradnú spätnú dopravu na Slovensko, prípadne do susediaceho štátu, kde sa cesta začala, organizovanú poisťovateľom v prípade, že poistený nebude môcť využiť pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne max. do výšky 1 000 €.

V prípade, ak je v poistnej zmluve dohodnuté Poistenie stornopoplatkov alebo Poistenie storna a prerušenia cesty, poisťovateľ poskytne krytie nasledovne:

 • preplatí preukázané náklady na storno v súvislosti so zrušením cesty z dôvodu ochorenia na COVID- 19,uvedené platí len v prípade ak bolo ochorenie potvrdené a poisťovateľovi doložené pozitívnym výsledkom PCR testu s dátumom nie starším ako 14 dní pred plánovaným nastúpením cesty,
 • preplatí preukázané náklady na storno v súvislosti so zrušením cesty z dôvodu nesplnenia podmienok zdravotného stavu v súvislosti so zabránením šírenia COVID-19 pri vycestovaní, určených prepravcom v okamihu začiatku cesty (napr. zistenie zvýšenej telesnej teploty pri kontrole pred nástupom do hromadného prostriedku) poisteným alebo spolupoistenou osobou uvedenou v poistnej zmluve.

Poistné krytie podľa toho prísľubu sa vzťahuje aj na poistné udalosti, ktoré nastanú aj na území niektorej z krajín, pre ktorú je v čase nástupu na cestu vyhlásený 3. stupeň varovania Ministerstva zahraničných vecí SR (odporúčanie – necestovať) z dôvodu prebiehajúceho ochorenia COVID – 19.

Článok II. Ostatné ustanovenia príslušných všeobecných poistných podmienok cestovného poistenia, prípadne osobitných poistných podmienok cestovného poistenia a ZD, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, zostávajú zachované aj naďalej.

Verejný prísľub upravuje pôvodné poistné podmienky a ZD v prospech poisteného.

V prípade vzniku poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rozsahu a vo výške podľa tohto verejného prísľubu, ak je tento rozsah a výška plnenia pre poisteného priaznivejší ako rozsah a výška plnenia dojednaná v poistných podmienkach a v ZD platných pre danú poistnú zmluvu. Limity poistného plnenia podľa tohto Verejného prísľubu sa nesčítavajú s limitmi plnenia podľa ZD platných pre poistnú zmluvu.

Poistného plnenia sa z tohto verejného prísľubu môžu domáhať len všetky tie osoby, ktorým je poskytované poistenie zahrňujúce ustanovenia uvedené v tomto prísľube, tzn. že majú v poistnej zmluve dohodnuté Poistenie liečebných nákladov alebo Poistenie stornopoplatkov alebo Poistenie storna a prerušenia cesty a zároveň sú splnené ostatné požiadavky na výplatu poistného plnenia v zmysle príslušných poistných podmienok a zmluvných dojednaní.

Tento verejný prísľub nemá vplyv na individuálne dojednané výluky, obmedzenia a úpravy poistnej zmluvy, ktoré zostávajú zachované aj naďalej.

Tento verejný prísľub nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vyhlásenia poisťovateľom, t. j. dňom 05.11.2021. Generali Poisťovňa, a. s. má právo tento verejný prísľub kedykoľvek ukončiť, resp. odvolať, pričom nárok na poistné plnenie za podmienok uvedených v tomto prísľube po dobu platnosti tohto prísľubu ostáva zachovaný.

Pripoistenie asistencie k motorovému vozidlu

Voliteľné je pripoistenia auta od Európskej cestovnej poisťovne, ktoré je možné zakúpiť spolu so zájazdom alebo ubytovaním v CK Reny travel. Viac o nich si prečítate po otvorení súboru Informácie o poistnom produkte - auto a domácnosť. Sadzby sú nasledovné:

 • € 2,30 /deň - Poistenie asistencie k motorovému vozidlu - asistenčné služby - vyhľadanie servisu a konzultácia, technická pomoc a oprava na mieste, odťah a úschova vozidla, náhradné vozidlo, ubytovanie alebo doprava, repatriácia a vyzdvihnutie vozidla, poistné krytie do € 1.500,00

Uzatvorenie zmluvy

Klient uzatvára Zmluvu o obstaraní zájazdu s cestovnou kanceláriou Reny Travel, ktorá obsahuje aj objednané komplexné cestovné poistenie a je tak súčasne Poistnou zmluvou. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia Európskej cestovnej poisťovne VPP 2019v2 (ďalej len „ECP VPP 2019v2“). Klient svojím podpisom (resp. uhradením zálohy ako vyjadrenia súhlasu so zmluvou) potvrdzuje, že mu boli odovzdané a prevzal ECP VPP 2019v2 a súhlasí s nimi. Klient zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistenia odovzdaný a prevzal Informačný dokument o poistnom produkte. Všetky uvedené dokumenty sú dostupné kliknutím na príslušný text / tlačidlo vyššie na tejto stránke.

Pri uzatváraní zmluvy môže klient (objednávateľ) zároveň súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov na účely marketingovej komunikácie Generali poisťovne (ECP), aby ho prípadne kontaktovala na účely ponúkania svojich produktov a služieb a poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom. Klient sa môže rozhodnúť, či tento súhlas udelí alebo nie, súhlas nie je podmienkou uzatvorenia Poistnej zmluvy, resp. Zmluvy o obstaraní zájazdu. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webovej stránky poisťovne.

Poistenie storna zájazdu

Zájazd môžete stornovať kedykoľvek po jeho zakúpení. Storno poplatky vám budú účtované v zmysle zmluvných podmienok. Ak máte zjednané poistenie storna zájazdu, poisťovňa vám bude v prípade splnenia podmienok refundovať storno poplatok v plnej výške alebo jeho percentuálnu čiastku podľa konkrétneho typu poistenia. Ak máte cestovné poistenie uzatvorené celoročne, väčšinou nezahŕňa poistenie storna zájazdu. V takom prípade sa môžete pripoistiť iba proti stornu zájazdu, pričom výška poistného závisí od ceny zájazdu. Balíček komplexného cestovného poistenia spravidla vychádza cenovo výhodnejšie, než samostatné poistenie storna zájazdu. Presné podmienky poistenia a rozpis krytia nájdete v aktuálnej poistnej knižke.

Poistenie zodpovednosti za škody

Obzvlášť dôležité pri lyžiarskych pobytoch. Ani skúsený lyžiar sa nevyhne kolízii s iným lyžiarom na preplnenej zjazdovke alebo pri reštaurácii na svahu. Poškodenie niekoľkotisícovej lyžiarskej výstroje neznámeho cudzokrajného lyžiara môže vyjsť draho. Presné podmienky poistenia a rozpis krytia nájdete v aktuálnej poistnej knižke.

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Brodská 5
841 04 Bratislava

Mobil 00421 918 792 636
WhatsApp 00421 918 792 636
Skype renytravel_anna
Tel.: 00421 2 5464 0661
Mail: info@renytravel.sk

Zastihnete nás
telefonicky medzi 8-19h,
mailom nonstop, osobne po dohode.
Viac info: Cestovná kancelária

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka na mieru Reny Travel cestovná kancelária | Created by: My Utmost